Site Overlay

Notár svojim postavením v právnom systéme a celou svojou činnosťou zabezpečuje istotu v právnych vzťahoch a predchádzaniu sporov.

Našim klientom poskytujeme všetky notárske služby v zmysle Zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

Osvedčovacia činnosť

 • osvedčenie o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
 • osvedčenie o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
 • osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
  ďalšie

Notárske zápisnice

 • kúpne a darovacie zmluvy a zastupovanie v katastrálnom konaní
 • závety a listiny o vydedení
 • zabezpečenie pohľadávok – uznanie dlhu ako exekučný titul majúci povahu verejnej listiny
 • zúženie alebo rozšírenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena a podielového spoluvlastníctva
 • právo obchodných spoločností a zastupovanie pred obchodným registrom
  ďalšie

Notárske úschovy

 • prijímame do úschovy závety, listiny a peniaze

Notárske centrálne registre

 • centrálny register záložných práv
 • centrálny register závetov
 • centrálny register určených právnických osôb (na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu)
 • centrálny register dražieb
 • centrálny register listín

Dedičské konanie
Na základe poverenia Okresného súdu Bratislava III v Bratislave notár ako súdny komisár samostatne vedie dedičské konanie.

Právne poradenstvo
Poskytujeme právne poradenstvo v rôznych oblastiach, najmä v oblasti občianskeho, rodinného a obchodného práva.

Zaručená konverzia
Vyhotovujeme zaručenú konverziu elektronických dokumentov a listín so zachovaním právnych účinkov pôvodného dokumentu.

Tvorba web stránok Tvorba eshpov abWEB.sk