Služby

Notár je štátom určenou osobou vykonávať notársku činnosť podľa zákona č. 323/92 Zb.

Notárska činnosť znamená:

- spisovať a vydávať listiny o právnych úkonoch (napr. zmluvy, závety)
- osvedčovať právne významné skutočnosti, vydávať najmä osvedčenia:

- o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
- o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
- o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
- o protestácii zmeniek
- o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
- o tom, že je niekto nažive
- o vyhlásení o vydržaní
- o iných skutočnostiach

- konať vo veciach notárskych úschov

Ďalšiu činnosť - ak tak ustanoví osobitný zákon (napr. Občiansky súdny poriadok - prejednanie dedičstva na základe poverenia súdu). V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár poskytovať fyzickým a právnickým osobám právne rady, vykonávať správu ich majetku a spisovať im iné listiny. Odmena notára a náhrada jeho hotových výdavkov je stanovená Vyhl. Ministerstva spravodlivosti SR č. 31/1993 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov.